Sykora | Kuchyne najvyššej kvality

Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ ochrany Spracovanie osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v Súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov A o Zrušenie Smernica 95/46 / ES

Zväčší Tieto Pravidlá pre ochranu Spracovanie osobných údajov (ĎALEJ LEN "Pravidlá") opisujú, Ktoré Osobné údaje fyzických osôb, najmä zákazníkov (ĎALEJ LEN "Dotknutá osoba"), ktoré sa spracúvajú pri činnosti SPOLOČNOSTI

 GTC Slovakia s.r.o.

so sídlom: Zvolenská cesta 3741/ 13

zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka 22832/S

974 05 Banská Bystrica

(ďalej len "správca").

Zväčší Tieto Pravidlá stanovujú Druhy osobných údajov, Ktoré zhromažďujeme spracovávame, KEĎ využívate NAŠICH Služieb Alebo s nami uzatvárate inou zmluvu, Tiež spôsob, akým SÚ Vaše Osobné údaje používané, zdieľané s chránené. Nájdete TU aj Vysvetlenie možností, Ktoré vo vzťahov k Vašim osobným údajom Máte k dispozícii, je Ako Nás môžete kontaktovať. týmto VAS Teda nižšie informujeme o Spracovanie Vašich osobných údajov a Vašich právach v súlade s Cl. 12. Nariadenie Európskeho parlamentu rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov AO Zrušenie Smernica 95/46 / ES (ďalej tiež len "GDPR").

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou JE fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä PRIPOMÍNAJÚC určitý identifikátor, napríklad Meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, Sieťový identifikátor Alebo na jeden ČI viac zvláštnych prvkov fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu Alebo spoločenské identity Teta fyzické osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

SPRACOVATELIA PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

.. Správca JE oprávnený odovzdať Osobné údaje subjektom, s ktorými uzavrel zmluvu o Spracovanie osobných údajov ktorí budú pre Správca spracovávať Osobné údaje Ako jeho spracovatelia Na základe uvedených skutočností je Správca oprávnený odovzdať Osobné údaje Subjektu údajov nasledujúcim subjektom, po prípade kategóriám subjektov:

 • dopravcom
 • montážnym skupinám
 • programátorom informačného systému, ktorý slúži pre vytvorenie Objednávky
 • Osobné údaje Subjektu údajov môžu Byť ĎALEJ odovzdávané nasledujúcom príjemcom / kategóriám príjemcov:
 • dodávatelia Správca,
 • zamestnanci Správca,
 • osoby v inom zmluvnom vzťahov ku Správcovi (napr. Firmy Poskytovatelia marketingových z reklamných služieb),
 • finančné inštitúcie na poisťovne, • štátne Orgány v rámci plnenia zákonných Povinnosti Správca stanovených príslušnými právnymi Predpisy

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Správca JE oprávnený spracovávať predovšetkým tieto Osobné údaje Subjektu údajov:

 • adresné identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej nezameniteľné identifikáciu Subjektu údajov (napr. Firmy Meno, Priezvisko, Titul, adresa trvalého pobytu, adresa prevádzky, doručovacia adresa, IČO, DIČ) A údaje umožňujúce kontakt so Subjektom údajov (napr. Firmy Kontaktná adresa, číslo telefónov, e-mailová adresa Iné obdobné informácie),
 • popisné údaje (napr. Firmy Bankové spojenie, história objednávok)
 • obrázky, fotografie a médiá,
 • prihlasovacie informácie k účtu, Vrátane Mená, pod ktorým na internete Dotknutá osoba vystupuje, heslá jedinečného užívateľského ID,
 • údaje poskytnuté nad Rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany Subjektu údajov (napr. Firmy použitie  osobných údajov za účelom personálnych riadenie, použitie osobných údajov za účelom propagácie podobne),
 • Osobné nastavenie (preferencie) Vrátane nastavenia v oblasti marketingu používaní cookies zo strany Subjektu údajov,
 • Ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy,
 • Ďalšie Osobné údaje, Ktoré Subjekt údajov Správcovi poskytol.

ÚČELY PRÁVNY ZÁKLAD Spracovanie ÚDAJOV

Správca spracúva Osobné údaje Subjektu údajov na účely:

 • plnenie zmluvy, a až na základe Cl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR,
 • dodržanie právnej Povinnosti Správca stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, a až na základe Cl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR (napr. Firmy nepovinná Správca uchovávať účtovné a daňové Doklady),
 • Určenie, výkone Alebo obhajobu právnych nárokov Správca, a až na základe tr. 6 ods. 1 písm. F) GDPR,
 • zasielanie obchodných OZNÁMENIE, a až na základe tr. 6 ods. 1 písm. F) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správca spočívajúceho v priamom marketingu,
 • Ďalšie marketingové účely Správca spojené s ponukou výrobkov Služieb; zasielanie INFORMÁCIÍ o organizovaných akciách, výrobkoch, službách iných aktivitách (edited formou zasielania newlastteru, telemarketing.); Kontaktovanie na účely prieskumov trhu za účelom marketingových výskumov; kontaktovanie za účelom priania k Vianociam Veľkej noci Alebo iným sviatkom zasielanie zľavových  poukazov, darčekov, POD. a až na základe Cl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

DOBA Spracovanie OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Osobné údaje sa budú spracovávať iba za obdobie, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účel ich spracovania. . • na účel podľa písmena a) Vyššie budú Osobné údaje spracovávané urobiť zániku záväzkov zo zmluvy (TIM Nie je dotknutá MOŽNOSŤ Správca pálená Tieto Osobné údaje následne ĎALEJ spracovávať -. V nevyhnutnom rozsahu k účelu podľa písma b), c), d) a / Alebo e) Výška,

 • k účelu podľa písmena. B) vyššie budú Osobné údaje spracovávané po dobu Trvanie príslušné právne Povinnosti Správca,
 • k účelu podľa písmena. C) vyššie budú Osobné údaje spracovávané urobiť uplynutí 4. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej Doby PODĽA zmluvy (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za akosť), najmenej Však vykonať uplynutí 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,
 • v prípade Začatie Trvanie súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom SÚ riešené práva ČI Povinnosti Správca vo vzťahov k príslušnému Subjektu údajov, neskončí doba Spracovanie osobných údajov na účel podľa písmena. C) vyššie Pred skončením takéhoto konania,
 • k účelu zasielania obchodných OZNÁMENIE podľa písmena. D) vyššie budú Osobné údaje spracovávané robiť Doby, Než Subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním,
 • na účely podľa písmena. E) vyššie budú Osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú Dotknutá osoba udelil Správcovi Súhlas podľa Samostatné odsúhlaseného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba v tomto prípade berie na vedomie, ZO pred uplynutím tejto doby ho môže Správca kontaktovať za účelom Obnovenie jeho súhlasu.

Najneskôr robiť Konce kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí Doby Spracovanie vyššie budú príslušné Osobné údaje, u ktorých pominul Účel ich Spracovanie, zlikvidované (rezaním Alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú Moci oboznámiť neoprávnenej osoby) ALEBO anonymnými.

Prostriedky spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie JE vykonávané v prevádzkach, pobočkách blížiť sa bokom Správca jednotlivými poverenými zamestnanci Správca, príp. Spracovateľovi. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. Aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v listinnej podobe, za dodržania Všetkých bezpečnostných zásad pre spravovanie Spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technická organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä Opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému Alebo náhodnému prístupov k osobným údajom, ich zmene, zničeniu ČI strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému Spracovanie , ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu Byť Osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutej osoby na ochranu súkromia SÚ povinný postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Automatizované Individuálne rozhodovanie ritného profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude. Osobné údaje Subjektov údajov nebudú odovzdávané robiť tretích Zemi (tj. KRAJINE MIMO EÚ stane EHP).

Informácie pre subjekty ÚDAJOV PODĽA GDPR

V Súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov Majú Subjekty údajov Radu práv, Vrátane práva požadovať od Správca:

 • prístup k svojim osobným údajom (za podmienok tr. 15 GDPR)
 • opravu Alebo vymazanie osobných údajov (za podmienok tr. 16 Alebo tr. 17 GDPR)
 • obmedzenie Spracovanie osobných údajov (za podmienok tr. 18 GDPR)
 • namietať proti Spracovanie osobných údajov (za podmienok tr. 21 GDPR)
 • Právo na prenosnosť osobných údajov (ZA podmienok tr. 20 GDPR)
 • právo odvolať Súhlas so spracovaním osobných údajov a až písomne ​​Alebo elektronický na adresu Alebo e-mailom Správca uvedený V týchto Pravidlách.

Ak zistí Alebo ak sa domnieva Subjekt údajov, ZE jeho Osobné údaje SÚ spracovávané v rozpore s ochranou súkromného osobného života Subjektu údajov Alebo v rozpore s právnymi Predpisy, MA Právo obrátiť sa na Správca so žiadosťou o Vysvetlenie a / Alebo zaistenie nápravy. žiadosť je potrebné podať písomne ​​zaslaním listu ČI e-mailu na Kontaktné údaje Správca: info@sykora.eu.

Ak Bude Žiadosť Subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. tým nie je dotknutá MOŽNOSŤ Subjektu údajov obrátiť sa priamo na dozorný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, 420 234 665 555, www.uoou.cz.

ZÁVER

Zväčší Tieto Pravidlá Správca sa použijú vo vzťahov k Subjektom údajov za predpokladu, Že nebude Medzi Treťou osobou Správcom dohodnuté Inak. Správca si vyhradzuje právo akokoľvek kedykoľvek

meniť zväčší Tieto Pravidlá pre ochranu osobných údajov Spracovanie, pričom Aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.sykora.eu/o-nas/gdpr

ZÁVER

Táto Správca účtu sa vzťahuje na Subjekty údajov za predpokladu, že nebudú medzi treťou osobou a Správcom dohodnuté inak. Správca si vyhradzuje právo v každom prípade.

Zmeniť tieto pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na webových stránkach www.gtcslovakia.sk/-o-nas - ochrana osobných údajov (GDPR)

GTC Slovakia s.r.o. predajca značky Sykora / Kuchyne najvyššej kvality

Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 31

+421 483 818 818

studio.sykora@gtcslovakia.sk